ជ្រូកព្រៃ សត្វក្ដាន់ និងប្រើសផ្កាយ

ជ្រូកព្រៃ សត្វក្ដាន់ និងប្រើសផ្កាយ ខេត្តមណ្ឌលគីរី

ប្រចណ្ឌលុះក្ស័យ

ប្រចណ្ឌលុះក្ស័យ, New Comedy from Rathanak Vibol Yong Ye

Doctor Accidentally Rips Woman's Leg Off

Watch as a doctor rips a woman's leg off when trying to stretch her.

សើចជាមួយ នាយ គ្រឿន

សើច នាយ គ្រឿន ប្រើល្បិចដើម្បីអោយមានអ្នកមកប៉ះកង់,

ស្អប់គេតែតាមដានលុះក្ស័យ

ស្អប់គេតែតាមដានលុះក្ស័យមានតួបែបច្រនែនឈ្នាននីស

Recommend

Hot

Mark Angel Comedy (Khmer subs)

Gag concert [Khmer subs]

Anwar Jibawi [Khmer sub]

Comedy

LOL

Show

Cute Pets

Parody

Cop Gets HYPNOTIZED

3 Views . 02/11/2018

ពូត្រូល

8 Views . 25/10/2018