សត្វភេគួរអោយស្រលាញ់ណាស់

មានសត្ចណាស្អាតដូចសត្វមួយនរះទេគ្មនាទេមិនមានសេាះមិនដូចសត្វមួយក្បាលនេះទេមិនសមមានចិត្តស្រលាញ់គ្នាសេាះគ្មនាចិត្តស្រលាញ់គ្នាទេមិនមានទេសូមចិត្តអ្នកទាំងអស់ជួយថែរក្សាផង

អត់ប្រច័ណ្ឌមិចស្ទាវបានមើលបានសើច

លោកតាក្រុចបានប្រពន្ធក្មេងមិនបាច់ធ្វើអិទេគិតតែប្រច័ណ្ឌមិនបាច់រកសុីអិទេមិនបាច់និយាយអិទេមិនប្រាប់ក៏មិនបានដឹងដែលមិនប្រាប់ទេសូមសរសើរអ្នកបានដឹងពិគាត់

ប៉ូលីសខ្ទើយ បានមើលបានសើច

មានអ្នកណាធ្លាប់ជួបទេខ្លួនជាមនុស្សប្រុសស្រលាញ់មនុស្សប្រុសគ្នាទេមិនស្រលាញ់អ្នកណៅជំុវីញខ្លួនណាមិនសប្បាយទេមិនបានទេមិនចេះចិត្តដាច់សោះមិនបានទេសូមប្រាប់

Oggy and the Cockroaches

⛈️COMPILATION SEASON 5

Video Game Monster Comes to Life

Have you ever wanted to play with the monsters in the video game, well this one comes out to play with you!

Cartoon Network

Cartoon

Recommend

Hot

Mark Angel Comedy (Khmer subs)

Gag concert [Khmer subs]

Anwar Jibawi [Khmer sub]

Comedy

LOL

Show

Cute Pets

Parody