ឆ្កែអស់នេះចេះណាស់មិនធម្មតាទេ

ចេះមិនចេះមិនចង់បានអីទេគ្មានអិទាំងងស់គ្មានបញ្ហាទេគមានអីត្រូវនិយាយទេមិនកើតទេមានតែយកមកចិញ្ចឹមទេបានត្រឹមត្រូវព្រេាះពួកវាចេះណាស់ឆ្លាតណាស់គួរអេាយស្រលាញ៉ណាស់

រឿងមីង៉ោលស៊ីខ្ទិចខ្ទី

សុីខ្ទេចខ្ទិមេនមិនគិតអ្នកណាសេាះមីង៉ោលគិតតែពិសុីមិនកីតអ្នកណាទេហើយមកប្រាប់គាត់ថែមទៀតមិនគិតអិសេាះមិនគិតអ្វីទេមិនគិតថាមិនសមអិទេសមពូម៉ៅខឹងពិតប្រាកដមែន

Grenade Blows Up Porta Potty

This has to be the most explosive thing to ever happen in a restroom, right?

Big Bad Sinbad

Popeye the sailor

បានសើចទៀតហើយហាហា ដូច្នឹងផង - Part 33

បានសើចទៀតហើយហាហា ដូច្នឹងផង

Recommend

Funniest Animals

56 Views . 18/04/2019

Hot

Mark Angel Comedy (Khmer subs)

Gag concert [Khmer subs]

Anwar Jibawi [Khmer sub]

Comedy

LOL

Show

A Song A Day

7 Views . 31/05/2019

Popeye the sailor

11 Views . 26/06/2019

Betty Boop

10 Views . 26/06/2019

Colonel Bleep

9 Views . 26/06/2019

Cute Pets

Parody