រឿងតែប៉ុន្នេះសន្លប់ស្អាត

មានការកំប្លែងទេមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពមនុស្សសប្បាយណាស់ក្នុងកម្មវិធិមួយនេះសើចជាមួយក្មេងៗតូចធ៉មានអ្នកមើលច្រើនព្រេាះពួកគេសម្ដែងសមណាស់លេាក

ឆ្កែអស់នេះចេះណាស់មិនធម្មតាទេ

ចេះមិនចេះមិនចង់បានអីទេគ្មានអិទាំងងស់គ្មានបញ្ហាទេគមានអីត្រូវនិយាយទេមិនកើតទេមានតែយកមកចិញ្ចឹមទេបានត្រឹមត្រូវព្រេាះពួកវាចេះណាស់ឆ្លាតណាស់គួរអេាយស្រលាញ៉ណាស់

រឿងមីង៉ោលស៊ីខ្ទិចខ្ទី

សុីខ្ទេចខ្ទិមេនមិនគិតអ្នកណាសេាះមីង៉ោលគិតតែពិសុីមិនកីតអ្នកណាទេហើយមកប្រាប់គាត់ថែមទៀតមិនគិតអិសេាះមិនគិតអ្វីទេមិនគិតថាមិនសមអិទេសមពូម៉ៅខឹងពិតប្រាកដមែន

Grenade Blows Up Porta Potty

This has to be the most explosive thing to ever happen in a restroom, right?

Big Bad Sinbad

Popeye the sailor

Cartoon

Recommend

Hot

Man Poops in Mop Bucket

3 Views . 12/08/2019

Run Bean Run

12 Views . 12/07/2019

Mark Angel Comedy (Khmer subs)

Gag concert [Khmer subs]

Anwar Jibawi [Khmer sub]

Comedy

LOL

Show

Cute Pets

Parody

Kid Cooks like Ninja

4 Views . 12/08/2019

Gorilla Surprise!

7 Views . 12/07/2019